مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

منِ دیگران

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

163

ویدئوهای منِ دیگران صداهای منِ دیگران تصاویر منِ دیگران

من یک انسانم ... سلیقه و خواست دیگران در زندگیم نقش اساسی دارد من تحسین شدن را دوست دارم پس جوری زندگی میکنم که دیگران می پسندند

من یک انسانم ...
سلیقه و خواست دیگران در زندگیم  نقش اساسی دارد
من تحسین شدن را دوست دارم
پس جوری  زندگی میکنم که دیگران می پسندند
سلیقه هایی که  هر روز به رنگیست
روزی ،  آبی را می پسندند
روزی ،  خاکستری
روزی ، عریانی
روانشناسی کمال می گوید : انسان رشد یافته ، کمال خواه است
کمالِ  برگرفته از هویت  خویش
" من ِ دیگران "
هویتی  ندارد ...
" منِ دیگران " هر روز به رنگیست
زندانی در مردمک چشم " دیگران "

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.